10 november 2021

 

TERMEN

Marleen CRABBE
hierna genoemd: “De Healer

Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Marleen CRABBE een overeenkomst sluit tot het verzorgen van opleidingen, healing, workshops en lezingen, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt, hierna genoemd: “De Klant

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de Healer.
Van deze algemene voorwaarden kan alleen, na overleg, schriftelijk worden afgeweken.
Eventuele voorwaarden eigen aan de Klant zijn uitgesloten.

De algemene voorwaarden zijn hoe dan ook verondersteld aan de Klant overgemaakt. Ze kunnen op eenvoudig verzoek aan de Klant worden bezorgd.

 

 

VERKLARING

De healer verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg.  De Healer kan/mag geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.  De dienstverlening van de Healer zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en aanvullend bij de reguliere geneeskunde.

De dienstverlening van de Healer vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding.  Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan de Healer geen verantwoordelijkheid opnemen. Indien de Klant medische klachten of twijfels heeft, dient de Klant steeds eerst zijn arts te raadplegen.  Is de Klant in behandeling bij een arts dient de Klant dit vooraf uitdrukkelijk te vermelden aan de Healer.

Door de aard van de dienstverlening van de Healer en de nadrukkelijke inbreng van de Klant streven beide partijen naar een betere bewustwording en verandering bij de Klant.  De Klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces.

Adviezen van de Healer zijn voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de Klant.

 

 

BEROEPSGEHEIM

De Healer is gebonden aan het beroepsgeheim.  Alles wat in het contact tussen Healer en Klant besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk.  De Healer deelt het besprokene nooit met derden, tenzij de Klant uitdrukkelijk toestemming geeft om te overleggen met een arts.

 

 

VERSLAGEN EN ATTESTEN

Healing/workshop/opleiding/lezing is begeleiding.  De Healer maakt geen conclusies en stelt daarom, onder geen enkel beding, verslagen of attesten op.  Indien een behandelde arts hierom vraagt beperkt de Healer zich uitsluitend tot een telefonisch onderhoud met deze arts.

 

 

HET INTAKEGESPREK

Alvorens te kunnen starten met een individuele begeleiding is er een intakegesprek.  Een intakegesprek duurt ongeveer 50 minuten.  Op basis van dit gesprek kan zowel de Klant als de Healer beslissen of healing is aangewezen.  Een intakegesprek houdt geen enkele verplichting in voor het opstarten van een healing noch voor de Klant, noch voor de Healer.

 

 

DE HEALING SESSIE

Een healing sessie duurt maximum 60 minuten.

Een sessie voorouderlijke healing / rebirthing sessie / 1ste behandeling met de ACE Jet, duren maximum 90 minuten.

 

 

DATUM EN TIJD INDIVIDUELE BEGELEIDING

De Klant doet er alles aan om de gemaakte afspraken stipt na te komen.

We starten stipt op het afgesproken uur. Te vroeg aanbellen kan de vorige healing sessie verstoren.  Indien de Klant te laat op de afspraak komt, wordt de sessietijd ingekort zodat de volgende klanten op de agenda, niet dienen te wachten.

 

 

BELET EN ANNULATIES

Healing

Afspraken kunnen ten laatste 48 uren vooraf op geannuleerd worden per e-mail of telefoon.

SMS komt niet in aanmerking voor communicatie rond belet en annulering.

Als een afspraak niet of te laat wordt afgezegd, wordt het honorarium (van 1 sessie) in rekening gebracht, behalve in geval van ziekte van de Klant of betrokkenheid bij een verkeersongeval.

Bij annulering wordt een vervangende afspraak gemaakt op basis van beschikbaarheid.

De Healer houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht.
De Klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld.
De Healer zal andere data aanbieden.
De Klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Indien de Klant tijdens een workshop/opleiding/lezing/healing-traject beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de workshop/opleiding/healing-traject verschuldigd.

Wanneer de Healer overtuigd is, om welke reden dan ook, de Klant niet verder te kunnen begeleiden, dan wordt dit tussen de partijen besproken en wordt de begeleiding eventueel voortijdig beëindigd. De Klant heeft in dit geval recht op een terugbetaling van de nog niet voltooide sessies.

 

 

Workshops/Lezing/Opleiding

Indien de Klant door omstandigheden de inschrijving wil annuleren, gelieve de Healer dan steeds zo snel mogelijk te verwittigen.

De Klant kan de workshop tot 30 kalenderdagen voor de eerste cursusdag schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren.

Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 30 kalenderdagen voor de eerste cursusdag wordt 50% van de totale prijs aan de Klant in rekening gebracht.

Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste cursusdag of bij niet annulering wordt de totale prijs aan de Klant in rekening gebracht.

Wanneer je je inschrijft voor een Workshop/Lezing/Opleiding ben je steeds het volledig bedrag verschuldigd ook al betaal je in schijven.

De Healer heeft het recht om elke workshop/lezing/opleiding te annuleren of de deelname van een deelnemer te weigeren. De Klant heeft dan recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.

 

 

BETALINGEN

Wanneer de Klant naar de praktijk komt, kan hij de healing sessie en voordeelpakket cash betalen.

Wanneer de Klant via bank overschrijving de healing sessie en de voordeelpakket wenst te betalen, word deze volledig vooraf betaald.

Het volledige bedrag moet minstens 1 week vóór de start betaald zijn met vermelding van de datum van de begeleiding.

Op aanvraag van de Klant kan een factuur opgesteld worden. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders vermeld op de factuur.

Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Marleen CRABBE gerechtigd 1,5% vertragingsrente per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij het uitblijven van tijdige betaling is de Klant tevens aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van het openstaande factuurbedrag.
Daarnaast is Marleen CRABBE bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd alle werkzaamheden voor de Klant per omgaande te staken of op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die daardoor ontstaat.

Indien in het kader van de healing/workshop/opleiding/lezing door Marleen CRABBE externe accommodatie is besproken, en deze is niet tijdig geannuleerd door de Klant, worden de kosten aan de Klant doorberekend.

De opdrachtbevestiging door de Klant leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de healing/workshop/opleiding/lezing beëindigen of afronden.

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

 

 

Easy Facebook Like Button